MONDAY PROMO - RABATY DO -70%

2024-01-24

Zakaz sprzedaży fajerwerków przez Internet? Projekt ustawy już przyjęty na Litwie!

W ostatnim czasie dotarła do naszego środowiska  informacja o zmianach prawnych, które przygotowane są Litwie w zakresie obrotu fajerwerkami. Biorąc pod uwagę, to co dzieje się obecnie wokół branży pirotechnicznej w Polsce, naturalnie temat ten wzbudził duże emocje. 

Rzeczywiście, w listopadzie 2023 r.  do litewskiego sejmu trafił Projekt nr. XIVP-2107(2) dotyczący nowelizacji Ustawy o Kontroli Obrotu Wyrobami Pirotechnicznymi Cywilnymi IX-93. 

Projekt został przyjęty zdecydowaną większością głosów. 

Przewiduje on m.in. zmianę przepisów w zakresie handlu fajerwerkami przez osoby fizyczne, prawne oraz organizacje. W świetle zaktualizowanych przepisów: 

1. Osoby fizyczne lub prawne, inne organizacje lub ich oddziały muszą uzyskać zezwolenie na dystrybucję wyrobów pirotechnicznych kategorii F2 dla każdego miejsca dystrybucji wyrobów pirotechnicznych F2, które wydawane jest na czas nieoznaczony. Podmioty posiadające takie ważne zezwolenie mają obowiązek poinformować instytucję wydającą to zezwolenie drogą elektroniczną za pośrednictwem PEPS do dnia 30 listopada każdego roku, które wyroby pirotechniczne kategorii F2 będą dystrybuowane w określonych w zezwoleniu punktach dystrybucji. Link do projektu ustawy tutaj

Zmiana ta spowoduje, że przysłowiowy Kowalski, chcąc sprzedawać pirotechnikę będzie musiał uzyskać na to odpowiednią zgodę!.

Wcześniej takie pozwolenie nie było wymagane,  formalnie wystarczyło wpisać dodatkowe PKD np. 

PKD 47.89.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach) – jeżeli stoisko z fajerwerkami przyjmuje formę straganu, targowiska, jest prowadzona w namiocie czy kontenerze.

Kolejna zmiana dotyczy ograniczenia w użyciu i/lub dystrybucji materiałów pirotechnicznych do użytku cywilnego. 

Zgodnie z nią zabrania się rozpowszechniania wyrobów pirotechnicznych w pobliżu szkół i stacji benzynowych, zakładów leczniczych i rehabilitacyjnych, miejsc kultu  w odległości mniejszej niż 30m.  

Wyjątek stanowi przypadek, gdy pirotechnika jest wykorzystywana przez podmiot posiadający zezwolenia, po uzyskaniu wcześniejszej zgody burmistrza lub innego organu administracji rządowej. 

Sprzedaż fajerwerków online w Litwie tylko dla firm posiadających koncesje / zezwolenie

Najwięcej emocji wzbudziła jednak informacja związana z art. 4 Projektu dotycząca ograniczenia w nabywaniu i używaniu materiałów pirotechnicznych cywilnych, który jakoby zakazywał całkowicie sprzedaż pirotechniki online. W rzeczywistości, projekt ogranicza sprzedaż internetową, jednak nie ma mowy o całkowitym jej zakazie. W projekcie a rt. 4 w pt. 4  czytamy:  

Wyroby pirotechniczne cywilne (z wyjątkiem sztucznych ogni kategorii F1) mogą być rozpowszechniane drogą elektroniczną wyłącznie pod warunkiem, że nabyte wyroby dostarcza posiadacz koncesji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 tej ustawy. W takim przypadku tożsamość osoby nabywającej pirotechnikę cywilną (wymóg wieku), atest pirotechniczny (przy zakupie pirotechniki cywilnej kategorii F4 lub pirotechniki cywilnej kategorii T2, P2) należy sprawdzić przed dostawą pirotechniki cywilnej lub najpóźniej w momencie dostawy. Link do ustawy tutaj

Czyli firma posiadająca zezwolenie będzie mogła sprzedawać fajerwerki drogą internetową, na takiej samej zasadzie jak platforma Allegro dopuszcza do sprzedaży pirotechniki tylko podmioty z takowymi uprawnieniami. 

Dodatkowym obostrzeniem będzie też jak czytamy konieczność weryfikacji wieku kupującego. Weryfikacja ta będzie miała miejsce na etapie kupna bądź odbioru zamówienia. Projekt nie precyzuje na jakiej podstawie weryfikacja ta będzie przebiegać; założyć należy, że podstawie dowodu tożsamości ( Pytanie jak się ma do tego RODO?) 

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2024 r. 

Choć nowe przepisy na pewno utrudniają handel pirotechniką, nie są jakimś wielkim trzęsieniem ziemi dla branży. Fakt ten napawa pewnym optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość naszego rodzimego rynku.  

pixelpixelpixelpixel